Begin
Aktueel
Officieren
Korpsorganisatie
Foto's
Kleding
Links
Contact
Overdenkingen
 
Contact Aktiviteiten Kleding Buurthuiskamer
 
   

 

Maandbrief

VOORWOORD

De zomer is op z’n hoogtepunt.

Velen zijn op vakantie of staan op het punt te vertrekken. Of je bent in het voorseizoen geweest en hebt het al weer lang achter de rug. De thuisblijvers ; vrijwillig of gedwongen door de omstandigheden hebben deze zomer in ieder geval niet te klagen gehad wat betreft het weer. Ja ; of het moet zijn dat het te warm was of te droog. Voor velen was het weer GENIETEN met volle teugen. Thuis , op de camping , in het buitenland aan het all-inclusive-buffet. Het woord “genieten” is een woord dat ik de laatste jaren zeer frequent zie langskomen. Vooral op sociale media wordt het te pas en te onpas gebruikt. Iedere aankondiging van een aanstaande activiteit wordt voorzien van de opmerking : “vooral genieten”. Het lijkt alsof het leven een aaneenrijging is van genotsmomenten en het hierom draait in het leven. Uit ervaring weet ik dat dit zeker niet zo. Veel mensen die ik tegenkom worstelen met hetgeen op hun pad komt in het leven. Ze weten zich er geen raad mee. Moeite met de gezondheid , moeite in de relationele sfeer , moeite met financiën. Genieten is voor hen vaak niet aan de orde. Het leven is over-leven. De mensen die moeite hebben met het leven zijn ook de mensen die aankloppen en aanschuiven bij het Leger des Heils. Vaak is een eerste kennismaking via een telefoontje of een kort bezoekje aan de Buurthuiskamer. Cruciale momenten voor mensen of ze beslissen door te gaan met het contact. De eerste indruk hoe mensen worden te woord gestaan of worden ontvangen kan in het uiterste geval levensbepalend voor ze zijn. Het feit dat mensen het Leger des Heils zien als hun laatste redding maakt het een unieke geloofsbeweging.

Dit unieke karakter van het Leger des Heils wordt ook genoemd door de veldsecretaris in een artikel in de InterCom van juni 2017.
Hij citeerde een 4-tal kenmerken van onze geloofsbeweging zoals die zijn verwoord in een artikel van het internationale Leger des Heils.
1. De eredienst is niet alleen op zondag , maar onze bediening krijgt ook inhoud als we door de week onze mensen ontmoeten.

2. We zijn niet alleen op zondag kerk , maar ook op de andere dagen van de week. De zondag en de doordeweekse activiteiten zijn niet van elkaar gescheiden , maar aan elkaar verbonden.

3. Het gaat niet om het opzetten van programma’s , maar om het creëren van gemeenschap. Veilige communities midden in en vóór de samenleving.

4. De verantwoordelijkheid , het eigenaarschap , moet lokaal belegd worden.


In een tijd waarin steeds meer mensen de kerk de rug toekeren zijn bovenstaande punten belangrijke handvatten om ons te helpen midden in de samenleving te blijven staan als geloofsgemeenschap. Mensen die aan de zijlijn staan van het leven zouden erg gebaat zijn met veilige plekken waar ze “mogen” zijn zoals ze zijn. Warme gemeenschappen in de buurt waar ze “gezien” worden. Daar ligt onze missie , daar ligt onze kracht. En als ze ( nog ) niet op de zondag te bereiken zijn dan doen we dat door de week met een warm welkom.

In een artikel uit Trouw van zaterdag 22 juli schrijft Stijn Fens:
We hebben ons bevrijd van allerlei dwang en ander keurslijfgedrag,
Maar we zijn bijna wanhopig op zoek naar verbinding,
naar sacrale en minder sacrale momenten om bij elkaar te komen
Ik heb geen plannen in die richting,
maar wil wel dit zeggen: het lijkt me een uitgelezen momnent om een kerk te beginnen.
Als ik dit lees dan weet ik dat we er als korps nog steeds toe doen. Dat we nog steeds een opdracht hebben in de huidige samenleving om de liefde van God te laten zien en ervaren. Deze opdracht gestalte geven vanuit onze gemeenschappelijke roeping als priesterschap van gelovigen doet mij GENIETEN.

Met zegenwens,
Kapt Peter de VreezeBURENDAG EN STARTDAG + BURENDAG generatietuin in noord

Op zaterdag 23 september is er weer feest in de wijk.
Omdat de combinatie van Burendag en startdag vorig jaar een groot succes was doen we het dit jaar op dezelfde manier.
Alleen zal het dit jaar een extra uitgebreid programma hebben.
Natuurlijk is er weer een springkussen , een barbecue , muziek , schminken.
Verder is er weer “kom je gezellig slopen” van discoverkids.
Kinderen mogen huishoudelijke apparaten slopen en er iets creatiefs van maken.

Op deze dag is er veel ruimte voor ontmoeting van mensen uit de buurt , bezoekers van de Buurthuiskamer , collectanten. En natuurlijk zaalbezoekers.
Op deze dag presenteren we ons ook als korpsgemeenschap aan de buurt.
Kliederkerk zal onder de aandacht worden gebracht. Net als zang en muziek. De nieuwe creatieve activiteiten , wereldmuziek , de kledingwinkel.

We starten om 2 uur en afhankelijk van de vergunning die de gemeente afgeeft eindigen we om 6 of om 8 uur.

Net als vorig jaar hebben we dit jaar weer hulp van een groep vrijwilligers van de Generatietuin van Spijkenisse- noord. ( Lobeliastraat )

Burendag in de generatietuin in noord
Zij hebben hun Burendag speciaal een week eerder ( zaterdag 16 september ) geplant om het korps te kunnen ondersteunen.
Een mooi gebaar dat we kunnen beantwoorden door hun burendag te ondersteunen door aanwezig te zijn en hulp aan te bieden.

KLEDINGWINKEL

Zoals u heeft kunnen lezen in de vorige uitgave van de korpsbrief staat er heel wat te gebeuren rond de kledingwinkel. De aanbouw van een inpandige kledingwinkel gaat nu definitieve vormen aannemen.
Er is een architect bezig geweest om een tekening te maken , een bouwbedrijf om de situatie ter plaatse op te nemen en plannen en afspraken te maken. De ruimtes die aan andere bestemming gaan krijgen worden leeggemaakt .
De bouwwerkzaamheden van de kledingwinkel zullen als alles volgens planning verloopt in september van start gaan.
Als u geïnteresseerd bent naar de bouwplannen en de gevolgen voor het korps dan bent u welkom op de informatiebijeenkomst op zondag 27 augustus om 12:00 uur in het korps.


KlieDerKerK

Gedurende het afgelopen jaar zijn we in het korps gestart met kliederkerk. De organisatie van deze laagdrempelige vorm van kerk voor kinderen van de basisschool en hun ouder(s) lag bij de stagiaires. Helaas blijven stagiaires altijd maar tijdelijk verbonden met het korps. Omdat we het belangrijk vinden om een laagdrempelige buurtgerichte activiteit met een Christelijke boodschap aan te bieden aan kinderen hebben we besloten om te proberen deze activiteit voort te zetten. Om voortgang te kunnen garanderen wordt kliederkerk in het komend jaar een gezamenlijke activiteit van het korps en het maatschappelijk centrum Rotterdam e.o. De dag waarop kliederkerk zal plaatsvinden en de frequentie is nog niet bepaald. Tijdens de Buren – en startdag zullen kliederkerk onder de aandacht brengen en de kinderen uitnodigen om deel te nemen.

 Vanuit de korpsraad

Vanuit de korpsraad

Ruim 2 jaar geleden is door de korpsraad de weg ingeslagen om te komen tot een efficiëntere bedrijfsvoering van de kleding – meubel – beurs.
Al veel eerder was het duidelijk dat de kleding – meubel – beurs weinig nieuwe contacten opleverde voor het korps. Mogelijkheden om op een laagdrempelige manier met mensen in gesprek te komen waren er te weinig.
Om dit aan te pakken werden er twee wegen bewandeld. Allereerst door het open huis om te noemen naar Buurthuiskamer om hiermee de drempel voor nieuwe contacten te verlagen. Mede door het aanpassen van het programma in de vorm van Buurtmaaltijd , klaverjassen , taalles , naailes , pannenkoeken eten is hier een slag in gemaakt.

Een donatie van de afdeling fondsenwerving stelde ons in staat om het interieur klantvriendelijker te maken en de meubels meer praktisch. Deze aanpassing nadert nu de voltooiing. Een bijzonder woord van dank aan Anneke en Leen is hier op z'n plaats. Zij hebben een groot aantal vrije dagen besteed in de Buurthuiskamer om het huidige resultaat te bereiken. En het is prachtig geworden.De tweede weg die gevolgd is is om een projectplan in te dienen bij hoofdkwartier om de kledingwinkel inpandig te krijgen. Allereerst leek dit initiatief te stranden op een investeringsstop op onroerend goed tot 2019. Deze investeringsstop werd weer genoemd in de begroting kerkgenootschap voor 2017. Tot onze verbazing kwam een aantal weken geleden toestemming om aan te bouwen aan het huidige korpsgebouw om zodoende een inpandige kledingwinkel te realiseren. Na de zomer zal gestart worden met de realisatie van deze uitbreiding.

Naast het feit dat het getuigt van vertrouwen in het voortbestaan van korps Spijkenisse biedt het ook tal van mogelijkheden om mensen meer te betrekken bij het korpsleven in de breedste zin van het woord.
Naast deze samenvoeging van Buurthuiskamer en kledingwinkel zal ook schuldsignalering een impuls gaan krijgen. Dit is in de huidige opzet van de kledingwinkel niet mogelijk. De kledingwinkel en de Buurthuiskamer zijn een vindplaats bij uitstek van klanten met schulden.

Naast deze ingrijpende veranderingen is er ook in het kader van samenwerking tussen de korpsen in de regio en welzijn en gezondheidszorg nieuws te melden. De legerleiding wil graag samenwerking stimuleren zodat het Leger des Heils daadkachtiger wordt. Om dit te realiseren is met het vaarwel van 2017 in de regio Rotterdam een regioofficier benoemd. Majoor Jose van Gooswilligen zal deze taak invullen in 0,5 FTE. In een eerste kennismaking en verkenning tussen korpsen en W&G naar vormen van samenwerking kwamen al ideeën voor samenwerking naar voren. Een eerste project dat in het kader van samenwerking zal plaatsvinden is multimedia in de korpsen op een hoger plan te tillen. Hiervoor zal de expertise van korpsen die hier al ver in gevorderd zijn worden ingezet.

Naast deze positieve ontwikkelingen zijn er ook zorgen. Deze bestaat met name uit de personele bezetting van de Buurthuiskamer. Door ziekte en ouderdom van medewerkers wordt het steeds lastiger om de uren waarop de Buurthuiskamer geopend is personeel bezet te houden. In veel gevallen worden de gaten die vallen in het rooster opgevuld door stagiaires. Hun stageperiode is hier echter niet voor bedoeld. Het blijkt buitengewoon lastig om nieuwe vrijwilligers te vinden en te binden. Bij ongewijzigd beleid zal deze ontwikkeling op termijn noodzakelijkerwijs leiden tot minder openingstijden. Een ontwikkeling die haaks staat op de missie en de wens van het korps.

In de korpsraad is de wens geuit om de bezetting van de korpsraad uit te breiden. In de pastorale raad zijn een aantal namen genoemd. Deze mensen zijn gevraagd en hebben toegezegd. We zijn blij met de uitbreiding van de korpsraad.
Misschien overbodig om te vermelden dat de korpsraadvergaderingen een openbaar karakter hebben. Met ingang van september zal de korpsraadvergadering plaatsvinden op de eerste donderdag van de maand om 19:45 uur.


Gebruik het juiste iban nummer

Ons korps maakt gebruik van een bankrekeningnummer.
Het ‘oude’ gironummer is niet meer in gebruik!!!
!
Het juiste rekeningnummer is:
NL11RABO0139981624
Gebruik alleen dit nummer om geld aan ons over te maken!


Kledinginzameling:

Wilt u ons korps financieel ondersteunen zonder dat het u geld kost?
Wij willen graag uw gebruikte en/of oude kleding hebben.
Ingezamelde kleding wordt bij ons gesorteerd en een gedeelte komt in onze kledingwinkel en wordt daar voor een sociale prijs verkocht,(bezoek eens onze kledingwinkel).
Een gedeelte is bestemd voor hulpverlening beschikbaar in onze regio.

De ingezamelde kleding die bij ons niet meer in de winkel komt gaat naar ReShare en daarvan ontvangt ons korps een vergoeding per kilo.

De kilo’s die bij Reshare terecht komen worden opnieuw gesorteerd en gebruikt voor noodsituaties in binnen en buitenland. Tevens wordt er een gedeelte verkocht aan sorteerbedrijven.Van de opbrengst worden verschillende hulpprojecten in binnen - en buitenland bekostigd.

Wij vragen u om uw gebruikte kleding bij ons in te leveren en het niet in de afvalbak te laten verdwijnen.Breng ook uw familie, vrienden, buren en kennissen hiervan op de hoogte.

Inleveradres: de blauwe container bij het korpsgebouw (in gesloten zakken verpakt)

Heeft u een groot aantal zakken dan kunnen wij het eventueel ophalen.

Bij vragen kunt u contact opnemen met broeder Cees Westdijk (KSM) 06-53655679

Wat kunnen wij gebruiken: broeken, sokken, t-shirts, jurken, dekens, dekbedhoezen, lakens, gordijnen, handdoeken, theedoeken, handschoenen, hoeden en petten, ondergoed, riemen, (sport)schoenen, laarzen (per paar gebonden), (strop) dassen, tafellakens, tassen, vitrage.

U ziet alles is welkomKorpsagenda:

Augustus

Zo 06 09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________
Zo 13
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________
Zo 20
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________
Zo 27
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________

September

KERKPROEVERIJ
Zo 03
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________
Zo 10
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. majoor J. van Schaik
________________________________________
KUNST – EN THEATERGALA 2017 - Amsterdam
Za 16
________________________________________

HEILSSOLDAATINZEGENING
Zo17
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________
BURENDAG EN STARTDAG
Za 23 14.00 uur – 20.00 uur
________________________________________
Zo 24
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst
o.l.v. korps cadetten van korps Spijkenisse en korps Dordrecht
________________________________________

Oktober

ZENDINGSZONDAG
Zo 01
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapt. Corinne de Vreeze
________________________________________
Zo 08
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. kapitein de Vreeze
________________________________________
In de periode van 10 oktober tot 20 november is kapt de Vreeze op de ICO in Londen.
________________________________________
Zo 15
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. envoy A den Hollander
________________________________________
Zo 22
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. majoor B de Vries
________________________________________
Zo 29
WINTERTIJD
09.15 uur Bidstond
10.00 uur Samenkomst o.l.v. speciaal
De muzikale begeleiding wordt verzorgt door “de Bazuin”.


________________________________________ 
 
 
© Leger des Heils Spijkenisse. Alle rechten voorbehouden                                                                         [best visible 1024x768]